Било каде, Ki-Ki секаде!

Од 2009 година семејството Ki-Ki се прошири со гумените бомбони Ki-ki Gumioza.

Без масти, вештачки ароми и бои, збогатени со вистински сок, Ki-Ki Gumioza се сигурен и вкусен избор на гумени бомбони.